Najít recenze všech produktů: user-přátelskost, výkonnost, spolehlivost a hodnotu za peníze.

Porovnat názory a koupit za nejlepší cenu!

15,826,460 názory

4,270 značek
289,256 produktů
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje PANASONIC CQ-C1303NE uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 190 stanovisky pro Audio do auta PANASONIC CQ-C1303NE, Diplotop porovnává Audio do auta PANASONIC CQ-C1303NE se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.
Sponzorované odkazy
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne PANASONIC CQ-C1303NE

Uživatelé PANASONIC CQ-C1303NE dávají velmi dobré skóre pro jeho uživatelskou přívětivost.Hodnotí to jako velmi spolehlivé., Ale oni nejsou jednotní. Můžete se podívat na forum PANASONIC CQ-C1303NE a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Podle jeho uživatelů je velmi efektivní., Většinou se shodli v tomto bodě. Většinou se zjistí, že je velmi dobrá hodnota za tu cenu Můžete si stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC CQ-C1303NE, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Abstrakt manuálu:
Pfied instalací pfiístroje v automobilu vybaveném airbagem (airbagy) zkontrolujte vstrahy a upozornûní dané vrobcem automobilu. Zajistûte, aby kabely nepfiekáÏely pfii fiízení nebo pfii nastupování a vystupování z vozidla. Vechny odkryté ãásti vodiãÛ odizolujte, aby nedolo ke zkratu. Pro podnikové uÏivatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zafiízení, vyÏádejte si potfiebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platn jen v Evropské unii. Chcete-li tento vrobek zlikvidovat, vyÏádejte si potfiebné informace o správném zpÛsobu likvidace od místních úfiadÛ nebo od svého prodejce. Pfiísluenství Návod k obsluze (Polska (âetina (Magyar (êÛÒÒÍËÈ : YFM284C515CA) : YFM284C517CA) : YFM284C516CA) : YFM284C514CA) Instalaãní sada (ZZBISC1021N-J) OdjiÈovací destiãky MnoÏství: 2 MontáÏní roub MnoÏství: 1 MontáÏní zásuvka (FX0214C384ZA) Poznámky k diskÛm CD (CD-R, CD-RW, CD-ROM) MnoÏství: 1 dát Návod k montáÏi (YFM284C520CA) 1 TEXT MnoÏství: 1 Záruãní list MnoÏství: 1 Body, které je tfieba mít na pamûti pfii vytváfiení souborÛ MP3 MP3 ¡ Pro vysoce kvalitní zvuk se doporuãuje vysoká pfienosová rychlost a vysok vzorkovací kmitoãet. ¡ Volba VBR (Promûnlivá pfienosová rychlost) se nedoporuãuje z dÛvodu nesprávného zobrazení doby pfiehrávání a nebezpeãí pfieskakování zvuku. ¡ Kvalita zvuku pfiehrávání se lií v závislosti na podmínkách kódování. Více podrobností viz uÏivatelská pfiíruãka vaeho kódovacího a zapisovacího softwaru. ¡ Doporuãená hodnota nastavení pfienosové rychlosti je "128 kbps or more" (128 kbps nebo vyí) a "fixed" (pevná)...
Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CQ-C1303NE snadné používat?

190 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud PANASONIC CQ-C1303NE je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.66
= 2.47

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.66 a standardní rozdíl je 2.47.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CQ-C1303NE vysoce účinný?

190 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je PANASONIC CQ-C1303NE ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.56
= 2.35

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.56 a standardní rozdíl je 2.35.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CQ-C1303NE spolehlivý, solidní?

190 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že PANASONIC CQ-C1303NE je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.78
= 2.26

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.78 a standardní rozdíl je 2.26.
 
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CQ-C1303NE dobrá hodnota za dané peníze?

190 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že PANASONIC CQ-C1303NE opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.87
= 2.42

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.87 a standardní rozdíl je 2.42.

  Poznejte naše partnery   Kontaktovat tým Diplotop   Nejnovější názory   Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
  Hlavní značky
Nové produkty
  Sitemap
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.