25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Audio do auta
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje PANASONIC CQ-C1303NE uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 190 stanovisky pro Audio do auta PANASONIC CQ-C1303NE, Diplotop porovnává Audio do auta PANASONIC CQ-C1303NE se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k PANASONIC CQ-C1303NE.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Audio do auta - PANASONIC
Nejlepší Audio do auta - PANASONIC produkty
Seznam značek a výrobců
ALPINE
BLAUPUNKT
CLARION
JVC
KENWOOD
OXYGEN
PANASONIC
PEEKTON
PIONEER
SONY
TAKARA
VDO DAYTON
Najít ty nejlepší produkty
Auto
Motocykl
GPS
Audio do auta
Autosedačky
Dětský kočárek
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne PANASONIC CQ-C1303NE

Uživatelé PANASONIC CQ-C1303NE dávají velmi dobré skóre pro jeho uživatelskou přívětivost.Hodnotí to jako velmi spolehlivé., Ale oni nejsou jednotní. Můžete se podívat na forum PANASONIC CQ-C1303NE a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Podle jeho uživatelů je velmi efektivní., Většinou se shodli v tomto bodě. Většinou se zjistí, že je velmi dobrá hodnota za tu cenu Můžete si stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC CQ-C1303NE, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Pfied instalací pfiístroje v automobilu vybaveném airbagem (airbagy) zkontrolujte vstrahy a upozornûní dané vrobcem automobilu. Zajistûte, aby kabely nepfiekáÏely pfii fiízení nebo pfii nastupování a vystupování z vozidla. Vechny odkryté ãásti vodiãÛ odizolujte, aby nedolo ke zkratu. Pro podnikové uÏivatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zafiízení, vyÏádejte si potfiebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platn jen v Evropské unii. Chcete-li tento vrobek zlikvidovat, vyÏádejte si potfiebné informace o správném zpÛsobu likvidace od místních úfiadÛ nebo od svého prodejce. Pfiísluenství Návod k obsluze (Polska (âetina (Magyar (êÛÒÒÍËÈ : YFM284C515CA) : YFM284C517CA) : YFM284C516CA) : YFM284C514CA) Instalaãní sada (ZZBISC1021N-J) OdjiÈovací destiãky MnoÏství: 2 MontáÏní roub MnoÏství: 1 MontáÏní zásuvka (FX0214C384ZA) Poznámky k diskÛm CD (CD-R, CD-RW, CD-ROM) MnoÏství: 1 dát Návod k montáÏi (YFM284C520CA) 1 TEXT MnoÏství: 1 Záruãní list MnoÏství: 1 Body, které je tfieba mít na pamûti pfii vytváfiení souborÛ MP3 MP3 ¡ Pro vysoce kvalitní zvuk se doporuãuje vysoká pfienosová rychlost a vysok vzorkovací kmitoãet. ¡ Volba VBR (Promûnlivá pfienosová rychlost) se nedoporuãuje z dÛvodu nesprávného zobrazení doby pfiehrávání a nebezpeãí pfieskakování zvuku. ¡ Kvalita zvuku pfiehrávání se lií v závislosti na podmínkách kódování. Více podrobností viz uÏivatelská pfiíruãka vaeho kódovacího a zapisovacího softwaru. ¡ Doporuãená hodnota nastavení pfienosové rychlosti je "128 kbps or more" (128 kbps nebo vyí) a "fixed" (pevná)...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CQ-C1303NE snadné používat?

190 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud PANASONIC CQ-C1303NE je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

32355221720252068
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.66
= 2.47

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.66 a standardní rozdíl je 2.47.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CQ-C1303NE vysoce účinný?

190 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je PANASONIC CQ-C1303NE ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

23238211533222457
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.56
= 2.35

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.56 a standardní rozdíl je 2.35.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CQ-C1303NE spolehlivý, solidní?

190 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že PANASONIC CQ-C1303NE je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

31127201427312064
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.78
= 2.26

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.78 a standardní rozdíl je 2.26.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CQ-C1303NE dobrá hodnota za dané peníze?

190 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že PANASONIC CQ-C1303NE opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

42137171419252870
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.87
= 2.42

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.87 a standardní rozdíl je 2.42.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.